aktualizované: 14.10.2018 20:05:42 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

Práva a povinnosti členov zväzu

Výsek  zo Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

 


§ 6
Práva a povinnosti členov zväzu

 1. Práva členov zväzu:

  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ,

  2. zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom volených zástupcov,

  3. podávať návrhy, podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na zväzové orgány,

  4. člen má právo byť informovaný o činnosti ZO a vyšších orgánoch zväzu,

  5. zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje zväz a jeho organizačné zložky,

  6. žiadať o preskúmanie rozhodnutia orgánu ZO, dotýkajúceho sa jeho osoby, vyšším orgánom zväzu,

  7. na podiel z majetku len pri zániku SRZ likvidáciou, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ.

 2. Povinnosti členov zväzu:

  1. platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka,

  2. zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách organizovaných základnou organizáciou,

  3. riadiť sa stanovami zväzu a plniť úlohy uložené zväzovými orgánmi,

  4. dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,

  5. chrániť zväzový a vlastný majetok organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania,

  6. aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu,

  7. zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení vo zväzových orgánoch,

  8. angažovať sa za plnenie úloh zväzu a jeho organizačných zložiek,

  9. odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou ZO SRZ,

  10. pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský preukaz s fotografiou a umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, úlovkov a plavidiel a pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu pytliactva umožniť prehľadanie dopravného prostriedku a obsahu vakov a tašiek. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť rybárskej stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu.

 

 

TOPlist