aktualizované: 05.02.2018 16:22:56 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

OZNAM

 

            Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná oznamuje svojim členom, že predaj povolení na rybolov  pre rok 2018 bude zabezpečený v priestoroch knižnice v kultúrnom dome obce ROVINKA. Vchod do knižnice je z Hlavnej ulice.

Predajné dni budú každý  pondelok (okrem sviatkov) od 8.januára 2018 do 28.mája 2018 v čase od 17:00 do 19:00 hodiny.                                   

                                                                                                                                           Výbor MO SRZ Dunajská Lužná


 

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná, Školská 251 , 900 42 Dunajská Lužná

Poštová adresa: Slnečná 673/16, 9000 42, Dunajská Lužná

 

P o z v á n k a

 

                Výbor Miestnej organizácie SRZ v Dunajskej Lužnej Vás pozýva na výročnú členskú  schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17. februára 2018 o 9:00 hodine v  zasadacej miestnosti  Miestneho kultúrneho strediska  v  Dunajskej Lužnej s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, privítanie hostí;
 2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
 3. Voľba komisií ( mandátovej,  návrhovej, volebnej )
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení od  poslednej výročnej schôdze
 6. Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok  2017 a plán činnosti ;
 7. Správa kontrolnej komisie za rok 2017 a správa disciplinárnej komisie za rok 2017
 8. Správa rybárskeho hospodára MO SRZ a správa o činnosti rybárskej stráže MO SRZ
 9. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017  a návrh rozpočtu na rok 2018;
 10. Prerokovanie návrhu na revír  s režimom „Chyť a pusť“ – navrhovaný revír MO SRZ  č.1-0950-1-1 Štrkovisko Kalinkovo
 11. Pripomienky a návrhy k novým stanovám SRZ
 12. Voľby členov výboru a  voľby členov kontrolnej komisie pre nadchádzajúce funkčné obdobie MO SRZ Dunajská Lužná
 13. Voľba delegátov a jedného náhradníka na riadny snem SRZ v r.2018
 14. Diskusia
 15. Návrh  uznesenia
 16. Záver

 

                Výbor MO SRZ Vás touto cestou  upozorňuje, že v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) platných Stanov SRZ (povinnosti členov zväzu) ste povinní sa zúčastňovať na členských schôdzach, školeniach, prednáškach a iných akciách organizovaných základnou organizáciou.

                Oznamujeme Vám , že v roku 2018 sa budú povolenia na lov rýb predávať v priestoroch knižnice v kultúrneho domu obce ROVINKA. Predajné dni budú každý  pondelok od 8.januára 2018 do 28.mája 2018 v čase od 17:00 do 19:00 hodiny. Upozorňujeme všetkých rybárov, že povolenky v mieste bydliska pracovníčky MO SRZ Dunajská Lužná vydávané nebudú!!

          Taktiež Vás upozorňujeme na to, že najneskôr  do dňa 15.januára 2018 ste povinní odovzdať riadne vyplnené povolenia na rybolov za príslušný kalendárny rok hospodárovi MO SRZ.  Ak tak neurobíte, nebude Vám vydaná povolenka na rok 2018. Povolenia môžete odovzdať aj poštou a to na poštovú adresu organizácie.

 

                V Dunajskej Lužnej, dňa 12.12.2017

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                             Výbor MO SRZ Dunajská Lužná

 

 

 

 

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná, Školská 251 , 900 42 Dunajská Lužná

Poštová adresa: Slnečná 673/16, 900 42 , Dunajská Lužná

 

 

OZNÁMENIE o konaní brigád v roku 2018.

 

Výbor Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Dunajská Lužná  oznamuje, že dňa 17.3.2018 t.j.sobota, sa bude konať brigáda,  ktorá bude zameraná na čistenie brehov revíru Malá voda -č. revíru 1-0900-1-1 a jeho okolia v katastrálnom území obce Dunajská Lužná.  Stretnutie zúčastnených bude v uvedený deň o 07:30 hod. na odstavnej ploche ( parkovisku )  pri  hlavnej ceste na revíre Malá voda.

Členovia SRZ MO z lokality Kalinkovo a Rovinka  budú realizovať brigádu pod vedením  výborom menovaného člena organizácie, kde vykonajú práce na brehoch rybárskych  revírov a ich okolia,  ktoré sa nachádzajú  v katastrálnom území  obce.

Upozorňujeme všetkých členov MO SRZ Dunajská  Lužná,  že v zmysle Stanov SRZ je každý člen povinní zúčastňovať sa akcií usporiadaných SRZ, t.j. aj brigád organizovaných výborom MO SRZ. Deti,  mládež, dôchodcovia a ženy sú od brigád oslobodení

 

V súlade s uznesením Výboru MO SRZ zo dňa 23.11.2012, každý člen SRZ MO  zaplatí 5,00 € príspevok do zarybňovacieho fondu vopred, ktorý sa každému členovi vráti  pri účasti na brigáde. Ak sa na brigáde člen SRZ MO nezúčastní, príspevok bude použitý  na zarybnenie revírov MO SRZ. Pre vrátenie 5,00 € príspevku, je člen SRZ MO povinný predložiť a odovzdať  brigádnicky preukaz poverenému vedúcemu brigády.

 

 

 

 

 

Výbor MO SRZ Dunajská Lužná

INFORMÁCIE O KONTAMINÁCII PODZEMNÝCH VÔD ZO SKLÁDKY CHZJD VO VRAKUNIMinisterstvo Životného prostredia SR informuje o kontaminácii podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni. Prosím prečítajte si priloženú informáciu, kde je viac podrobnejších informácií.

 

Viac info TU .... http://obecrovinka.sk/docs/3150_001.pdf


 

TOPlist
 Návštevnosť:   |   Mapa stránok