aktualizované: 13.02.2017 22:34:40 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Svätoplukova 50, 903 01 Senec

Tel: 02/45926212       e-mail: Riaditel.SC@svps.sk

Č. j. 280/2017                                                                                                             V Senci, 10.02.2017

 

 

 

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (ďalej len „RVPS Senec“) príslušná  podľa       § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“)

 

n a r i a ď u j e

 

Právnickým osobám:

 • Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
 • Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42  Dunajská Lužná
 • Obec Miloslavov, Alžbetin Dvor 181, 900 42 Miloslavov
 • Agrolovec, Dunajská Lužná, Ing. Pavol Kurucz, Zelená 6, 900 42 Dunajská Lužná
 • Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dunajská Lužná, Školská 251, 900 42 Dunajská Lužná

 

Fyzickým osobám:

 • Všetkým neregistrovaným chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovacej oblasti

 

vykonať nasledovné

o p a t r e n i a

 

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

 

 

Určuje:

 

Miesto nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka: jazero Nové Košariská I, kataster obce Rovinka, súradnice GPS 48.101991, 17.259741

 

Monitorovacia oblasť (s polomerom minimálne 3 km od miesta nálezu): katastrálne územie obce Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov – miestna časť Miloslava

 

Dátum zistenia choroby – vyslovenie podozrenia: 07.02.2017

Dátum potvrdenia choroby :  virologicky dňa 09.02.2017 a typizácia dňa 10.02.2017

 

 

Nariaďuje:

 

 1. Vykonať do 16.02.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme zvlášť pre komerčné (registrované chovy) a nekomerčné (neregistrované chovy).

                                                          Zodpovední: starosta obce Rovinka, Miloslavov,  Dunajská Lužná

 

 

 1. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  1. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  2. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  3. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  4. oznamovať na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0902/900379, 0911/900380, 0902/900377, 0905/897609) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

-   pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,

-   pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

-   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

-   akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

                                                             Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí

 

 1. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senec.

                                                            Zodpovedný: Agrolovec, Dunajská Lužná

 

 1. O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

                                                            Zodpovední: starosta obce Rovinka, Miloslavov,  Dunajská Lužná

 

 

Zákazy uplatňované v monitorovanej oblasti:

 

 1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti.

                                                           Zodpovední: starosta obce Rovinka, Miloslavov,  Dunajská Lužná a chovatelia

 

 1. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.

                                                                         Zodpovední: starosta obce Rovinka, Miloslavov,   Dunajská Lužná a chovatelia

 

 1. Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti s výnimkou povereného veterinárneho lekára.

                                                            Zodpovední: starosta obce Rovinka, Miloslavov,  Dunajská Lužná a chovatelia

 

 1. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené  príslušným orgánom na osobitné účely.

                                                       Zodpovedný: Agrolovec, Dunajská Lužná

                                                             

 1. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

                                                                   Zodpovedný: Agrolovec, Dunajská Lužná

 

                                                     

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

     Dňa 07.02.2017 bol na RVPS Senec hlásený úhyn labute na brehu jazera – Nové Košariská I v katastri obce Rovinka, súradnice GPS 48.101991, 17.259741. Inšpektor RVPS Senec vykonal obhliadku na mieste nálezu, pri ktorej bola nájdená jedna uhynutá labuť.

     RVPS Senec odobrala vzorky a zaslala ich dňa 08.02.2017 prostredníctvom zvoznej linky na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len „NRL“).

     Dňa 09.02.2017 NRL protokolom o vyšetrení CP 5613/2017 potvrdil vo vzorkách vírus vtáčej chrípky. Dňa 10.02.2017 potvrdil vysokopatogénny typ vírusu H5N8.

Na základe uvedeného RVPS Senec  prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

 

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní  nevzťahujú.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              MVDr. Peter Blaško

                                                                                      riaditeľ regionálnej veterinárnej

                                                                                                     a potravinovej správy

Výnimka na skorší lov kapra - MO SRZ Dunajská Lužná

Na základe udelenej výnimky na skorší lov kapra podľa rozhodnutia MŽP SR č. 7597/2014-6.1 zo dňa 28.10.2014, je lov kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna doba ochrany, je lov povolený od 15.mája  na všetkých revíroch SRZ MO Dunajská Lužná. Výnimka je v platnosti  do r. 2017.

 

Denný čas lovu rýb

(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje

na kaprových vodách v mesiacoch

1. január a február od 7.00 do 17.00 hod.,

2. marec a apríl od 5.00 do 21.00 hod.,

3. máj, jún a október od 4.00 do 24.00 hod.,

4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,

5. november a december od 7.00 do 20.00 hod.

 

______________________________________________________________________

TOPlist