aktualizované: 14.10.2018 20:05:42 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

 

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná

IČO:318 471 93  DIČ: 20 20 683 555

 

Rybársky poriadok

pre členov SRZ, loviacich ryby na kaprových revíroch obhospodarovaných SRZ MO Dunajská Lužná platný od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Kto loví ryby na revíroch SRZ MO Dunajská Lužná, je povinný riadiť sa zákonom o rybárstve

č. 139/2002 Z.z. zo dňa 1.4.2002 , vykonávacou vyhláškou č.185/2006 Z.z. zo dňa 17.3.2006,

ako aj príslušným rybárskym poriadkom a udelenou výnimkou:

 

  • Loviť a privlastňovať si ryby na revíroch SRZ MO Dunajská Lužná môžu len osoby,

ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného príslušného povolenia na rybolov (§10/1 Zák.č.139/2002 Z.z. )

  • Rybársky lístok vydáva príslušný obecný (mestský) úrad na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
  • Rybárske povolenie vydáva SRZ MO Dunajská Lužná
  • Hosťovacie povolenie na rybolov si musí člen SRZ, ktorý má záujem o lov rýb na revíroch obhospodarovaných SRO MO Dunajská Lužná , zabezpečiť pred začiatkom lovu rýb
  • Každý, kto loví ryby na revíroch SRZ MO Dunajská Lužná , je povinný po ulovení hospodársky cenného druhu ryby (kapor, šťuka, sumec, zubáč, lieň. . . , alebo lososovitá ryba, prípadne ich kombinácie ), túto ihneď zapísať do prehľadu o úlovkoch. Až po zapísaní ulovenej ryby , môže člen SRZ opäť pokračovať v love.
  • Každý je povinný najneskôr do dňa 15.1. v príslušnom kalendárnom roku odovzdať správne zosumarizovaný prehľad o úlovkoch hospodárovi SRZ MO ! Nesplnenie si tejto povinnosti má za následok nevydanie povolenia na lov rýb v príslušnom kalendárnom roku.

 

 

 

UPOZORNENIE:

Každý rybár loviaci na kaprových vodách si v priebehu jedného kalendárneho roka môže privlastniť maximálne 50 ks hospodársky cenných rýb (kapor, šťuka, sumec, zubáč, lieň..., alebo lososovitá ryba, prípadne ich kombinácie ), pričom ulovené ryby musia mať vyhláškou, resp. príslušným rybárskym poriadkom stanovenú najmenšiu lovnú mieru.

 

Revíry SRZ MO Dunajská Lužná:

 

1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka za hrádzou (10 ha)

-vodná plocha v k.ú. Rovinka

 

1-1040-1-1 Štrkovisko Rovinka Veľká voda (60 ha)

-vodná plocha v k.ú. Rovinka

 

1-0950-1-1 Štrkovisko Kalinkovo (8ha)

-vodná plocha v k.ú. Kalinkovo

 

1-0900-1-1 Štrkovisko Malá voda – Dunajská Lužná (20 ha)

-vodná plocha v k.ú. Dunajská Lužná

Revír č.1- 0900 -1-1 Štrkovisko Malá voda je s účinnosťou od 1.1.2018 zaradený medzi zväzové vody.

 

Na všetkých revíroch SRZ MO Dunajská Lužná platí zákaz lovu rýb od 15.3. do 14.5. príslušného roka. Na základe predĺženia výnimky na skorší lov kapra rybničného udelenej MŽP, je lov kapra povolený od 15.mája na všetkých revíroch SRZ MO Dunajská Lužná. Platí len pre rok 2018.

 

Stanovená lovná miera rýb SRZ MO Dunajská Lužná:

Od dňa 1.1.2018 do 31.12.2020 je v platnosti pre všetky revíry SRZ MO Dunajská Lužná lovná miera - zubáč veľkoústny (Sander lucioperca)  55 cm !

 

 

Kontakty:

 

Predseda SRZ MO Dunajská Lužná :   www.mosrzdunajskaluzna.wbl.sk/Kontakty.html

Hospodár SRZ MO  Dunajská Lužná : www.mosrzdunajskaluzna.wbl.sk/Kontakty.html

 

      Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany vôd

telefón:  02/ 58 28 24 05                 fax: 02/ 53 41 73 22

24 hodinová služba – telefón: 0903 770 102

 

 

            V Dunajskej Lužnej 2017

 

                                                                                               Za výbor SRZ MO Dunajská Lužná

 

Vydaním tohto rybárskeho poriadku (RP) sa ruší platnosť  RP platného do 31.12.2017

TOPlist