aktualizované: 14.10.2018 20:05:42 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

Člensto a jeho vznik; zánik členstva

Výsek  zo Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

 

§ 5
Členstvo a jeho vznik

 1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné.
  Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky (ďalej len občan), ktorý dovŕšil 18 rokov veku a spĺňa tieto podmienky:

  1. súhlasí so stanovami zväzu a zaväzuje sa nimi riadiť,

  2. stotožňuje sa s úlohami zväzu a aktívne sa zúčastňuje na ich realizácii,

  3. s úspechom absolvuje školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov a preukáže dostatočne rybárske znalosti,

  4. nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený, nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve (pytliactvo a pod.) čo potvrdí čestným prehlásením.

 2. Za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky záujemcu. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku. Proti neprijatiu za člena zväzu sa môže záujemca písomne odvolať na členskú schôdzu základnej organizácie.

 3. Člen zväzu môže byť organizovaný len v jednej základnej organizácii zväzu.

 4. Prestup z jednej do inej základnej organizácie bez prerušenia členstva je možný len na základe písomnej žiadosti člena, po vyjadrení pôvodnej organizácie a po súhlase organizácie, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene v evidencii členstva sa poznamená v členskej legitimácii člena zväzu.

 5. Základné organizácie zväzu môžu zriaďovať:

  1. krúžky detí pre deti vo veku od 6 do 14 rokov,

  2. kluby mládeže pre mládež vo veku od 15 do 17 rokov.

 6. Členstvo detí vo veku od 6 do 14 rokov v krúžkoch detí a členstvo mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže, sa pre účely vydávania povolení na lov rýb, považuje za členstvo vo zväze. Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

  1. Deťom vo veku do 6 rokov môže byť vydané povolenie na lov rýb na bič zdarma, pričom môžu loviť len v sprievode dospelého člena SRZ.

 7. Pridruženým členom zväzu sa môže stať cudzinec, ktorý má povolený trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Pridružené členstvo sa považuje za členstvo vo zväze s výnimkou hlasovacieho, volebného práva ako i účasti na majetku pri zrušení zväzu.

 8. Člen môže požiadať výbor základnej organizácie o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch rokov.

 9. Za prerušenie členstva sa považuje aj dočasné vylúčenie z disciplinárnych dôvodov.

 10. Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva a uplynutie doby dočasného vylúčenia sa nepovažuje za nové prijatie podľa ods. 2 tohto paragrafu a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.

§ 5a
Čestné členstvo

 1. Prezídium Rady zväzu môže udeliť svojim členom, pracovníkom, ako i nečlenom zväzu a cudzím štátnym príslušníkom za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenského rybárskeho zväzu a slovenského rybárstva " čestné členstvo "Podmienky pre udeľovanie upravujú osobitné "Zásady ".

 2. Výbor základnej organizácie môže udeliť členom ZO za mimoriadne zásluhy čestné členstvo v ZO SRZ. Podmienky udelenia čestného členstva v ZO SRZ stanoví výbor ZO SRZ.

 

§ 9
Členské preukazy, odznaky a zväzové vyznamenania

 1. Preukazom o členstve vo zväze je členský preukaz, vyhotovený a odovzdaný členovi výborom základnej organizácie. Výbor ZO potvrdzuje v členskom preukaze splnenie základných povinností člena a zapisuje zmeny v evidencii člena. Členský preukaz je majetkom člena. Výbor ZO vydá deťom organizovaným v rybárskych krúžkoch a mládeži organizovanej v rybárskych kluboch preukaz mladého rybára. V preukaze mladého rybára potvrdzuje splnenie povinností, ktoré sú predpokladom pre vydanie povolenia na lov rýb.
 2. Zväz môže udeliť členom a zamestnancom zväzu zväzové vyznamenania.
 3. Zväzové vyznamenanie možno udeliť aj nečlenom zväzu, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského rybárstva.
 4. Podrobnosti o udeľovaní zväzových vyznamenaní upravuje osobitná smernica.

§ 10
Zánik členstva

 1. Členstvo vo zväze zaniká:
  1. smrťou člena,
  2. vystúpením člena,
  3. nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka.
  4. trvalým vylúčením z členstva zo zväzu (dňom právoplatnosti rozhodnutia).
 2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.
 3. Dočasné vylúčenie a prerušenie členstva sa nepovažuje za zánik členstva.

 

TOPlist